Aktualności

MAZOWSZE - STYPENDIA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ

ZAWODOWYCH

Projekt unijny

 

Trzy uczennice ZSP w Przasnyszu otrzymały

stypendium Samorządu Województwa

Mazowieckiego

W dniu 13 października 2017 Zarząd Województwa Mazowieckiego przyznał trzem uczennicom ZSP w Przasnyszu stypendium w ramach projektu pn.:

 ,,Mazowsze –stypendia dla uczniów szkół zawodowych”  na lata 2017/2018.

 Stypendium w wysokości 4786,00 złotych na ucznia otrzymały:

  • Magdalena Tworkowska z klasy II Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych,
  • Monika Roman z klasy II Technikum Ekonomicznego,
  • Justyna Jeżowska z klasy II Technikum Ekonomicznego.

Uczennice po uzyskaniu informacji od wychowawczyni Agnieszki Olbryś, z jej pomocą wypełniły i złożyły wnioski do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie stypendium. Jednym z wymogów, by móc złożyć wniosek o stypendium, było osiągnięcie bardzo dobrych wyników w nauce (średnia ocen ze wszystkich przedmiotów  przynajmniej 4.0 oraz średnia z trzech wybranych przedmiotów zawodowych przynajmniej 5.0).

Dziewczęta musiały również zdecydować się na ciężką pracę, która je czeka przy realizacji ,,Indywidualnego planu rozwoju zawodowego ucznia”. Podczas tego projektu uczennice będą doskonalić swoje umiejętności w wybranej dziedzinie.

Celem udzielenia stypendiów jest umożliwienie rozwoju zawodowego uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe z obszarów województwa mazowieckiego. Wsparcie przeznaczone jest dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych. Stypendia zawodowe są przyznawane uczniom szkół zawodowych już od trzech lat, lecz nasi uczniowie ubiegali się o nie po raz pierwszy.

W czerwcu wnioski o stypendium złożyło 3 uczniów z klas 1, 2 i 3 technikum żywienia i usług gastronomicznych  i  4 uczennice z klasy pierwszej technikum ekonomicznego.

Wszystkie wnioski pomyślnie zostały zakwalifikowane przez Komisję Stypendialną powołaną przez Zarząd Województwa Mazowieckiego do oceny formalnej i merytorycznej oraz znalazły się na Liście  rankingowej uczniów ubiegających się o stypendium.

Ogółem liczba złożonych wniosków z Mazowsza przekraczała 2 tysiące .

Spośród wszystkich wniosków spełniających wymagania formalne Zarząd Województwa Mazowieckiego przyznał 480 stypendiów dla uczniów z największą liczbą punktów.

Wśród tych 480 wniosków znalazły się trzy z Zespołu Szkół Powiatowych w Przasnyszu.

Do 21 października 2017r uczennice razem z opiekunkami: panią Agnieszką Olbryś i panią Agnieszką Rock-Rutkowską opracowują indywidualne plany rozwoju zawodowego i będą przez cały rok pracować metodą projektu nad ich  realizacją zgodnie z wybranym kierunkiem rozwoju. W planie rozwoju zawodowego uczennice wraz z nauczycielami-opiekunami określiły cele, do których będą dążyły oraz działania, które im pomogą osiągnąć wyznaczone cele.

- Chciałabym zachęcić innych zdolnych uczniów z  ZSP w Przasnyszu, chcących doskonalić się zawodowo, do składania wniosków o stypendium unijne w przyszłym roku. Wsparcie finansowe, jakie można otrzymać, znacznie przewyższa kwotą Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Ponadto stypendium zawodowe w odróżnieniu od stypendium Prezesa RM może uzyskać wielu uczniów z jednej szkoły.

Agnieszka Olbryś