Proszę o złożenie w administracji szkoły

do dnia 21.03.2022 r.

oświadczenia o wysokości dochodu w 2021r. niezbędnego do przyznania świadczeń socjalnych w 2022 r.

Osoby które przekraczają kwotę 2900 zł. brutto na członka rodziny nie muszą składać w/w oświadczenia.

Oświadczenie do pobrania