Początki szkolnictwa zawodowego w Przasnyszu sięgają 1923 roku, kiedy powstała Szkoła Rolnicza w Rudzie. Szkolnictwo zawodowe po wojnie odrodziło się 1 września 1948 r. kiedy zorganizowano w Przasnyszu Publiczną Szkołę Średnią Zawodową. Jej dyrektorem był Jan Bukowski, który pełnił jednocześnie funkcję kierownika szkoły podstawowej. Połączenie to zapewniało szkole bazę materialna oraz kadrę nauczycielską. Zajęcia w niej odbywały się po południu. 1 września 1951 r. Dyrekcja Okręgowa Szkolnictwa Zawodowego w Warszawie powierzyła obowiązki dyrektora Stanisławowi Jelińskiemu. Dla rozwijającej się szkoły otrzymał on pomieszczenia w budynku Szkół Ogólnokształcących przy ul. Żymirskiego (dzisiaj Św. Stanisława Kostki). Nauka zawodu odbywała się od 1950 r. w prywatnym warsztacie mechanicznym Ignacego Śmigielskiego.

W 1959 r. wybudowano dla potrzeb szkoły pawilon przy ul. H. Sawickiej (obecnie Marszałka Piłsudskiego - dziś już nieistniejący). Mieściły się w nim pracownie do zajęć krawieckich, izby lekcyjne i pokój nauczycielski. Taki stan rzeczy trwał do czasu wybudowania nowej szkoły wraz z internatem i warsztatami przy ulicy Mazowieckiej. Budynki były oddane do użytku w latach 1963-65. Po przeniesieniu się do nowych pomieszczeń następuje rozwój organizacyjny szkoły. W 1963 powstaje technikum mechaniczne na podbudowie szkoły podstawowej, kształcące młodzież w specjalnościach: budowa i naprawa maszyn rolniczych oraz urządzeń mechanizacji rolnictwa, maszyny i urządzenia rolnicze i obróbka skrawaniem. Dwa lata później powstaje technikum mechaniczne na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej.

W 1972, po przyłączeniu do niej technikum ekonomicznego, szkoła otrzymała nazwę Zespołu Szkół Zawodowych w Przasnyszu. W 1969 po odejściu na emeryturę Stanisława Jelińskiego, dyrektorem zostaje mgr Edward Lemanowicz i pełni tę funkcję do 1978 r. W 1977 roku Szkole nadano imię mjr. Henryka Sucharskiego. W latach siedemdziesiątych nastąpiła dalsza rozbudowa budynku szkolnego: dobudowano skrzydło z dodatkowymi salami lekcyjnymi, a następnie pomieszczenie na bibliotekę i czytelnię. W 1978 dyrektorem została mgr Aleksandra Rutkowska ? Szwed, rozbudowano internat, unowocześniono klasopracownie i bibliotekę szkolną. W maju 1990 funkcję dyrektora szkoły objęła mgr Teresa Lelińska. Szkoła ciągle się rozwijała. Powstała nowoczesna siłownia. Od 1998 do 2005 roku Dyrektorem Zespołu Szkół był mgr Henryk Mocek. Trwa dalszy rozwój placówki. W 2000 roku oddano do użytku nowy budynek szkoły przy ulicy Sadowej a w rok później nowoczesną Halę Sportową. Poza działalnością dydaktyczno - wychowawczą prowadzoną przez ponad 100 doświadczonych nauczycieli, szkoła stwarza możliwości realizacji zainteresowań i wszechstronnego rozwoju uczniów. Rokrocznie kilkoro uczniów ZSP zostaje stypendystami Prezesa Rady Ministrów RP. Stypendia dla najlepszych funduje rokrocznie również Rada Rodziców. Wielu uczniów Szkoły odnosi sukcesy olimpiadach konkursach i zawodach sportowych. Szkoła dysponuje obiektami sportowymi: boiska, sala gimnastyczna, siłownie i nowoczesna hala sportowa. Posiada cztery pracownie komputerowe z dostępem do Internetu, Szkolne Centrum Multimedialne. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych współpracuje z Centrum Kształcenia Praktycznego, gdzie odbywają się szkolenia praktyczne młodzieży. W latach 2005 ? 2010 dyrektorem szkoły był mgr inż. Zbigniew Ropelewski. Od roku 2010 dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych jest mgr Andrzej Brocki.

W 2017 szkoła zmieniła nazwę na Zespół Szkół Powiatowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Przasnyszu.