OGŁOSZENIE

Proszę o złożenie w administracji szkoły do dnia 14.03.2021r. oświadczenia o wysokości dochodu w 2020r. niezbędnego do przyznania świadczeń socjalnych w 2021r.

Osoby które przekraczają kwotę 2700zł.brutto na członka rodziny nie muszą składać w/w oświadczenia.

Oświadczenie o dochodach