Zarządzenie nr 14/2021


Dyrektora Zespołu Szkół Powiatowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Przasnyszu
z dnia 12.11.2021 r.
o zmianie trybu nauczania na tryb hybrydowy
w Zespole Szkół Powiatowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Przasnyszu


Dyrektor Szkoły na podstawie
Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021, poz. 1082)  
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
oraz zebranych informacji o stopniu zagrożenia COVID-19 występującym w najbliższym środowisku, zarządza co następuje:

1
1. Z dniem 15.11.2021 r. w Zespole Szkól Powiatowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Przasnyszu wprowadza się hybrydowy tryb nauczania.
2. Dyrektor szkoły zawiesza zajęcia stacjonarne klasy III loh-p, III loh, III tr, III tż, I ti  w dniach  15.11.2021 - 18.11.2021 r. w zakresie wszystkich zajęć. Jednocześnie ustala dla tej klasy zdalny tryb nauczania w zakresie wszystkich przedmiotów.

2
1. O wdrożeniu hybrydowego trybu nauki dyrektor szkoły pisemnie informuje organ nadzoru pedagogicznego, organ prowadzący, Radę Pedagogiczną oraz służby sanitarne.
2. Dyrektor szkoły publikuje zarządzenie dotyczące wdrożenia hybrydowego trybu nauki na stronie internetowej szkoły.
3. Informacja o wdrożeniu hybrydowego trybu nauki jest przesyłana do rodziców i uczniów za pomocą poczty mailowej.
3
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                         

                         
                                              Paweł Szczepkowski
                                        Dyrektor ZSP w Przasnyszu