Zarządzenie nr 16/2021


Dyrektora Zespołu Szkół Powiatowych im. mjra Henryka Sucharskiego  w Przasnyszu
z dnia 15.11.2021 r.
o zmianie trybu nauczania na tryb zdalny
w Zespole Szkół Powiatowych im. mjra Henryka Sucharskiego w PrzasnyszuDyrektor Szkoły na podstawie
Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021, poz. 1082)  
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
oraz zebranych informacji o stopniu zagrożenia COVID-19 występującym w najbliższym środowisku, zarządza co następuje:

1
1. Z dniem 16.11.2021 r. w Zespole Szkól Powiatowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Przasnyszu wprowadza się zdalny tryb nauczania.
2. Dyrektor szkoły zawiesza zajęcia stacjonarne w zakresie wszystkich zajęć w dniach 16-19.11.2021. Jednocześnie ustala zdalny tryb nauczania w zakresie wszystkich przedmiotów.

2
1. O wdrożeniu zdalnego trybu nauki dyrektor szkoły pisemnie informuje organ nadzoru pedagogicznego, organ prowadzący, Radę Pedagogiczną oraz służby sanitarne.
2. Dyrektor szkoły publikuje zarządzenie dotyczące wdrożenia hybrydowego trybu nauki na stronie internetowej szkoły.
3. Informacja o wdrożeniu hybrydowego trybu nauki jest przesyłana do rodziców i uczniów za pomocą poczty mailowej i dziennika elektronicznego.
3
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                                           Grzegorz Szczepkowski
                                                                  Wicedyrektor ZSP w Przasnyszu