Regulamin konkursu logistycznego

§1 Cele konkursu


Celami konkursu są:
1. Poszerzenie wiedzy logistycznej.
2. Integracja międzyszkolna.
3. Kształtowanie umiejętności właściwego współzawodnictwa.
4. Promowanie szkoły na terenie powiatu.


§2 Organizator konkursu


1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Powiatowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Przasnyszu.
3. Adres organizatora: ul. Mazowiecka 25, 06-300 Przasnysz.

4. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat konkursu: Dorota Adamkowska – nauczyciel przedmiotów logistycznych w ZSP Przasnysz.


§3 Założenia organizacyjne


1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie II i III klas, zarówno po gimnazjum, jak i po szkole podstawowej uczący się Zespole Szkół Powiatowych w Przasnyszu.

2. Udział w konkursie jest bezpłatny.

3. Wszyscy uczniowie przystępujący do konkursu biorą udział w I etapie konkursu, który jest testem wielokrotnego wyboru.

4. Osoby z największą liczbą punktów zostaną zakwalifikowane do drugiej części konkursu, z której zostaną wyłonieni laureaci.
5. Uczniowie do udziału w konkursie zgłaszają się osobiście do dnia 24 stycznia 2022 roku do pani Doroty Adamkowskiej.

6. Dla uczniów z największą liczba punktów przewidziano nagrody.
7.
Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie internetowej Zespołu Szkół Powiatowych w Przasnyszu.
8. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.

9. Nad przebiegiem konkursu czuwa komisja powołana przez Dyrektora Szkoły.

10. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.§4 Ogłoszenie wyników konkursu


1. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się najpóźniej do 10 czerwca  2022 r.
2. Lista nagrodzonych i wyróżnionych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej organizatora konkursu.
3. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione telefonicznie o wynikach konkursu.

4. Lista zwycięzców zostanie umieszczona na stronie internetowej Zespołu Szkół Powiatowych w Przasnyszu.§5 Nagrody główne i wyróżnienia


1. Organizator konkursu przyzna trzy nagrody za trzy pierwsze miejsca oraz trzy wyróżnienia.
2. W przypadku równej ilości punktów organizator przyzna nagrody równorzędne.

3. Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego 2021/2022.
4. Organizator zastrzega sobie zmianę terminu ogłoszenia wyników i wręczenia nagród.


§6 Postanowienia ogólne


1. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki prowadzenia konkursu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia powstałe bez winy organizatora.
3.  W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie.
4. Ewentualne spory między organizatorem a uczestnikiem konkursu zostaną rozstrzygnięte polubownie.