Od 13 maja 2019 od godz. 8.00 do 20 maja do godz. 15.00– składanie wniosków o przyjęcie do szkoły (do pobrania ze strony internetowej szkoły lub osobiście z kancelarii)

Od 17 czerwca od godz. 10.00 do 19 czerwca do godz. 16.00 – możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły

Od 24 czerwca od godz. 12.00 do 28 czerwca do godz. 16.00 – uzupełnianie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub sprawdzianu ośmioklasisty (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum lub szkołę podstawową)

16 lipca godz. 12.00 – podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Od 16 lipca od godz. 12.00 do 24 lipca do godz. 10.00 – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

25 lipca godz. 12.00 – podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych