Ogłoszenie nr 510004654-N-2019 z dnia 09-01-2019 r.
Zespół Szkół Powiatowych im. mjr H.Sucharskiego: " Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu zakup i dostawa maszyn rolniczych i pomocy dydaktycznych".

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Rogionalny program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Szkół Powiatowych im. mjr H.Sucharskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 000199869, ul. Mazowiecka  25, 06-300  Przasnysz, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 29 7522300, 604 237 616, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks .
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
" Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu zakup i dostawa maszyn rolniczych i pomocy dydaktycznych".
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
zsp081.7.2018/ZWR
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu maszyn rolniczych i pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół Powiatowych w Przasnyszu w ramach realizacji projektu : ?Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. IV część zamówienia zakup i dostawa maszyn rolniczych oraz pomocy dydaktycznych. Zakres zamówienia:1.Pług obracalny 3 skibowy-1 szt 2.Opryskiwacz polowy ciągany 1200 l z belką 12 m-1 szt . 3.Agregat uprawno-siewny-1 szt 4.Siewnik zbożowy uniwersalny-1 szt.5.kosiarka rotacyjna 6.Przetrząsaczo zgrabiarka ? 1 szt. 7.Atlas roślin uprawnych, chwastów i szkodników- 15 szt.8.Zielniki roślin uprawnych i chwastów-15 szt.9.Normy żywienia zwierząt- 15 szt.10.Oprogramowanie do układania dawek pokarmowych, nawozowych, ochrony roślin, obrotu stadem- 15 stanowisk. 11.Próbki nasion roślin uprawnych, nawozów , gleb-1 szt .12.Profile glebowe- 5 szt.13.Modele narzędzi i maszyn do uprawy gleby , nawożenia, ochrony i zbioru roślin uprawnych-1 szt.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 30236000-2

Dodatkowe kody CPV: 16000000-5, 16100000-6, 16130000-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIAIV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/12/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 78695.94
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: IMD Paweł Wątroba
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wojciecha Korfantego 11a/12
Kod pocztowy: 59-400
Miejscowość: Jawor
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 96526.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 96526.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 96526.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  z kiwolnej r  na podstawie art. 67 ust. pkt.3  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
ze względu na wyjątkową sytuację nie wynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia) Uzasadnienie: zamawiający uprzednio 3 krotnie ogłaszał zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego, składano oferty lecz kwota zaoferowana przez Wykonawcę przekraczała kwotę, którą Zamawiający mógł przeznaczyć na realizację ww. zadania. Zamawiający powołał się na powyższy zapis gdyż, nie ma możliwości ogłoszenia po raz kolejny(4) przetargu w trybie przetargu nieograniczonego ze względu na czas jaki pozostał do końca realizacji projektu tj. do dnia 31.12.2018r