Zespół Szkół Powiatowych im. mjr H.Sucharskiego: "Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu - zakup i dostawa sprzętu agd/ gastronomicznego"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Regionalny program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020 współfinansowanego ze środkówEuropejskiego Funduszu Społecznego
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Szkół Powiatowych im. mjr H.Sucharskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 000199869, ul. Mazowiecka  25, 06-300  Przasnysz, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 29 7522300, 604 237 616, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks .
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
"Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu - zakup i dostawa sprzętu agd/ gastronomicznego"
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
zsp 081.6.2018/ZWR
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu agd, maszyn rolniczych i pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół Powiatowych w Przasnyszu w ramach realizacji projektu : ?Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego II część zamówienia dotyczy zakupu i dostawy sprzętu agd/ gastronomicznego Zakres zamówienia:1.Maszynka do mielenia mięsa1 szt.2.Robot kuchenny wieloczynnościowy-2 szt.3.Blender gastronomiczny-2 szt. 4.Sokowirówka-2 szt.5.Piec konwekcyjno-parowy-1 szt.6.Podgrzewacz do talerzy-1 szt.7.Naświetlacz do dezynfekcji jaj-2 szt.8.Sous Vide urządzenie do gotowania w niskich temperaturach z pakowarka próżniową-1 szt.9.Maszyna uniwersalna z kompletem rozszerzonych przystawek(przeznaczona do mechanizacji czynności związanych z obróbką mięsa, warzyw, ciasta,itp.)- 2 szt.10.Urządzenie do gotowania makaronu z koszem do gotowania- 1 szt.11.Salamandra elektryczna-1 szt. 12.Ekspres do kawy- 2 szt.13.Drobny sprzęt gastronomiczny:-garnki 6 elementowe- 6 kpl,-patelnia o Sr. 28 cm- 6 szt,-patelnia o Sr. 24 cm- 4 szt.-blender z pojemnikiem- 6 szt.- ekspres ze pieniaczem mleka- 4 szt.- stolnica drewniana- 5 szt.-rękaw cukierniczy z Tylkami 6 elementowy- 8 szt. -drewniany wałek do ciasta ? 12 szt.-radełko- 12 szt.-salaterka 9 cm- 24 szt.- naczynie żaroodporne okrągłe z pokrywka 1,5 l-6 szt.-forma do babki gotowanej,- forma mała- 4 szt.- rózga kuchenna ze stali nierdzewnej 25 cm- 10 szt.-forma do tarty ze stali węglowej 28x 4 cm- 6 szt-filiżanka ze spodkiem 0, 20 l- 30 szt.-porcelanowy talerzyk spodek 16 cm- 60 szt. Komplet sztućców w aluminiowej walizce 72 elementy- 5 kpl.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 30236000-2

Dodatkowe kody CPV: 39221000-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIAIV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/12/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 37073.17
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Chef s Place Kosterka i Wspólnicy s.c.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Mielczarskiego 21/23
Kod pocztowy: 42-200
Miejscowość: Częstochowa
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 45600.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 45600.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 45600.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust.1 pkt.4  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 przesłanki odrzucenia oferty ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.Zamawiający uprzednio 3 krotnie ogłaszał zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego, nie złożono oferty na tę część zamówienia.