KOREKTA INFORMACJI  DOTYCZĄCEJ  PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU- PRACOWNIK MŁODOCIANY. 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019r. Poz. 391 z późn. zm. w sprawie praktycznej nauki zawodu. 

Dz. U. z 2020 poz. 1320 z późn. zm. Kodeks Pracy  

 

Pracownik młodociany w okresie wakacyjnym powinien odbywać praktyczną naukę zawodu. Przysługuje mu przy tym urlop wypoczynkowy w wymiarze zapisanym w Kodeksie Pracy art. 205. 

 

Urlopy wypoczynkowe 

Art. 205. § 1. Młodociany uzyskuje z upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy prawo do urlopu w wymiarze 12 dni roboczych. 

§ 2. Z upływem roku pracy młodociany uzyskuje prawo do urlopu w wymiarze 26 dni roboczych. Jednakże w roku kalendarzowym, w którym kończy on 18 lat, ma prawo do urlopu w wymiarze 20 dni roboczych, jeżeli prawo do urlopu uzyskał przed ukończeniem 18 lat. 

§ 3. Młodocianemu uczęszczającemu do szkoły należy udzielić urlopu w okresie ferii szkolnych. Młodocianemu, który nie nabył prawa do urlopu, o którym mowa w § 1 i 2, pracodawca może, na jego wniosek, udzielić zaliczkowo urlopu w okresie ferii szkolnych. 

§ 4. Pracodawca jest obowiązany na wniosek młodocianego, ucznia szkoły dla pracujących, udzielić mu w okresie ferii szkolnych urlopu bezpłatnego w wymiarze nieprzekraczającym łącznie z urlopem wypoczynkowym 2 miesięcy. Okres urlopu bezpłatnego wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. 

§ 5. W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego rozdziału do urlopów przysługujących młodocianym stosuje się przepisy działu siódmego Kodeksu Pracy.