HARMONOGRAM ORGANIZACJI EGZAMINÓW CZELADNICZYCH DLA UCZNIÓW III KLAS SZKÓŁ BRANZOWYCH I STOPANIA

ZATRUDNIONYCH W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

 U RZEMIEŚLNIKÓW

(OBOWIĄZUJE W 2022 R.)

 

  1. do 10 czerwca 2022 r. uczniowie klas III branżowych szkół I stopnia muszą przystąpić do egzaminu czeladniczego (w okresie 15-20 czerwca odbywają się posiedzenia rad pedagogicznych tzw. klasyfikacyjnych i do tego czasu uczniowie muszą wykazać, że przystąpili do egzaminu czeladniczego);
  2. do 15 stycznia 2022 r. Cechy w ramach sprawowanego nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego młodocianych pracowników przekazują do Izby następujące informacje:

          - liczba młodocianych pracowników, którzy złożą wnioski o dopuszczenie do egzaminów czeladniczych,

          - zawody, w których młodociani pracownicy realizują naukę,

          - nazwy szkół I stopnia, do których uczęszczają młodociani,

          - terminy turnusów dokształcających realizowanych dla młodocianych w klasach wielozawodowych

          Ustalenia te powinny być dokonane we współpracy ze szkołami;

  1. do 1 marca 2022 r. Cechy składają wnioski o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego do Izby (wg nowego wzoru zawierającego podpis dyrektora szkoły oraz pieczątkę z adresem szkoły, gdzie dokształca się młodociany – wniosek dostępny na stronie www.mirip.org.pl). Do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty oraz wnieść opłatę za egzamin czeladniczy;
  2. od 10 marca do 10 czerwca 2022 r. Izba ustala terminy egzaminów czeladniczych uwzględniając w pierwszej kolejności młodocianych pracowników, którzy są uczniami III klas branżowych szkół I stopnia. Terminy egzaminów będą planowane w taki sposób, aby przystąpienie do egzaminu czeladniczego nastąpiło nie później niż do 10 czerwca 2022 r.;
  3. do 14 czerwca 2022 r. uczeń dostarczy do szkoły zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu czeladniczego wystawione przez Izbę na podstawie dokumentacji sporządzonej przez komisje egzaminacyjne.

 

Młodociani pracownicy, którzy przystąpią do egzaminu czeladniczego i uzyskają pozytywną ocenę z dwóch etapów egzaminu (etapu praktycznego i etapu teoretycznego) otrzymują świadectwo czeladnicze z datą 31 sierpnia.

 

Dokumenty:

Wniosek

Informacja