Zarządzenie nr 24/2021

 

 

Dyrektora Zespołu Szkół Powiatowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Przasnyszu

z dnia 08.12.2021 r.

o zmianie trybu nauczania na tryb hybrydowy

w Zespole Szkół Powiatowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Przasnyszu

 

 

Dyrektor Szkoły na podstawie

· Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021, poz. 1082)  

· Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

· oraz zebranych informacji o stopniu zagrożenia COVID-19 występującym w najbliższym środowisku, zarządza co następuje:

 

§ 1

1. Z dniem 09.12.2021 r. w Zespole Szkół Powiatowych im. mjra Henryka Sucharskiego  w Przasnyszu wprowadza się hybrydowy tryb nauczania.

2. Dyrektor szkoły zawiesza zajęcia stacjonarne klasy I TS w dniach 09.12.2021 - 10.12.2021 r. w zakresie wszystkich zajęć. Jednocześnie ustala  się dla tej klasy zdalny tryb nauczania w zakresie wszystkich przedmiotów.

3. Pozostałe klasy, które nie realizują zajęć w trybie zdalnym, realizują zajęcia w trybie stacjonarnym.

 

§ 2

Zarówno zajęcia stacjonarne jak i zdalne są realizowane zgodnie z zasadami obowiązującymi odpowiednio dla każdej formy nauczania oraz zgodnie z obowiązującym planem lekcji

 

§ 3

1. O wdrożeniu hybrydowego trybu nauki dyrektor szkoły pisemnie informuje organ nadzoru pedagogicznego, organ prowadzący, Radę Pedagogiczną oraz służby sanitarne.

2. Dyrektor szkoły publikuje zarządzenie dotyczące wdrożenia hybrydowego trybu nauki na stronie internetowej szkoły.

3. Informacja o wdrożeniu hybrydowego trybu nauki jest przesyłana do rodziców i uczniów za pomocą dziennika elektronicznego.

§ 4

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

                                                Dyrektor Zespołu Szkół Powiatowych

                                                                  im. mjra Henryka Sucharskiego w Przasnyszu               

                                                  /-/

                                                              Paweł Stanisław Szczepkowski