Zarządzenie nr 26/2021

 

Dyrektora Zespołu Szkół Powiatowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Przasnyszu

z dnia 17.12.2021 r. w sprawie zmiany trybu nauczania

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) zarządzam, co następuje:

§ 1

1.      Od dnia 20.12.2021 r.  do dnia 09.01.2022 r.  wprowadza się w Zespole Szkół Powiatowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Przasnyszu zdalny tryb nauczania dla wszystkich klas  w zakresie wszystkich przedmiotów (dotyczy to również zajęć rewalidacyjnych) zgodnie z planem lekcji ustalonym dla nauczania stacjonarnego.

2.      Nauczanie zdalne realizowane jest za pomocą aplikacji Microsoft Teams.

3.      Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia będący młodocianymi pracownikami realizują zajęcia praktyczne u pracodawców o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

 

§ 2

1. Dyrektor szkoły publikuje zarządzenie dotyczące wdrożenia zdalnego trybu nauki na stronie internetowej szkoły.

2. Informacja o wdrożeniu zdalnego trybu nauki jest przesyłana do rodziców i uczniów za pomocą dziennika elektronicznego.

§ 3

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                            Dyrektor Zespołu Szkół Powiatowych

                                                                                          im. mjra Henryka Sucharskiego w Przasnyszu               

                                                                /-/

                                                                                                            Paweł Stanisław Szczepkowski