• Regulamin

   • REGULAMIN

    Rekrutacji uczniów Zespołu Szkół Powiatowych

    im. mjra. H. Sucharskiego w Przasnyszu

    na rok szkolny 2024/2025

     

    Podstawa prawna.

    • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. 2022 poz. 2431)
    • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – Rozdział 6 art. 130 – 164 pn. „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek” (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.)

     

    §1

    Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego oraz określa zadania członków.

    Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna:

    1. opracowuje szkolny regulamin rekrutacji,

    2. ustala listę kandydatów zwolnionych z procedury rekrutacyjnej,

    3. sporządza protokół z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego.

     

    §2

    Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej jest ukończenie szkoły podstawowej.

    O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje łączna liczba pkt. uzyskanych za:

    1. egzamin ośmioklasisty
    2. oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
    3. osiągnięcia ucznia:
    • ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
    • szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
     

     

    Przyjmuje się następujący sposób punktacji:

     

    1. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ośmioklasisty
    • wynik przedstawiony w procentach z:

    a) języka polskiego,

    b) matematyki

    – mnoży się przez 0,35;

    • wynik przedstawiony w procentach z:

    a) jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty,

    b) języka obcego nowożytnego

    – mnoży się przez 0,3.

    1. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych za oceny wyrażone w stopniu:
    • celującym – 18 pkt.,
    • bardzo dobrym – 17 pkt.;
    • dobrym – 14 pkt.;
    • dostatecznym – 8 pkt.;
    • dopuszczającym – 2 pkt.

    Przedmioty brane pod uwagę przy przeliczaniu:

    • język polski, język obcy, matematyka, informatyka
    1. 7 pkt. – za świadectwo ukończenia szkoły podstawowowej z wyróżnieniem.
    2. W przypadku przeliczania na punkty kryterium, za:
    1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
    • 10 pkt. – tytuł finalisty konkursu przedmiotowego,
    • 7 pkt. – tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego,
    • 5 pkt. – tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego;
    1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
    • 10 pkt. – tytuł finalisty konkursu przedmiotowego,
    • 7 pkt. – tytuł laureata konkursu interdyscyplinarnego,
    • 5 pkt. – tytuł finalisty konkursu interdyscyplinarnego;
     

     

    1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
     • 10 pkt. – dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego,
     • 7 pkt. – dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego,
     • 5 pkt. – dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego,
     • 7 pkt. – tytuł finalisty konkursu przedmiotowego,
     • 5 pkt. – tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego,
     • 3 pkt. – tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego;
    2. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem  o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
     • 10 pkt. – dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego,
     • 7 pkt. – dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu interdyscyplinarnego,
     • 7 pkt. – tytuł finalisty konkursu przedmiotowego,
     • 5 pkt. – tytuł laureata konkursu interdyscyplinarnego,

     

    1. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż w pkt. w/w, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
     • międzynarodowym – 4 pkt.,
     • krajowym – 3 pkt.,
     • wojewódzkim – 2 pkt.,
     • powiatowym – 1 pkt.
    1. 18 pkt. – maksymalna liczba pkt. możliwych do uzyskania w przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum.
    2. 3 pkt. – za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

     

    ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW W PRZYPADKU OSÓB ZWOLNIONYCH Z OBOWIĄZKU PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

     

    1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

     a) celującym – przyznaje się po 35 punktów,

    b) bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,

    c) dobrym – przyznaje się po 25 punktów,

    d) dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,

    e) dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;

    2) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

    a) celującym – przyznaje się 30 punktów,

    b) bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów,

    c) dobrym – przyznaje się 20 punktów,

    d) dostatecznym – przyznaje się 10 punktów,

    e) dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów.

     

     

    3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób wyżej określony, oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z danego przedmiotu, z którego przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczy zwolnienie

     

    §3

     

    Postanowienia końcowe.

    1. Decyzje Komisji Rekrutacyjno – Komisyjnej zapadają większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego.
    2. Protokół z postępowania kwalifikacyjnego z pełnym wykazem kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych, informacją o uzyskanych przez nich wynikach przechowywane są w szkole nie krócej niż rok.
    3. Odwołanie do decyzji Komisji mogą być zgłaszane dyrektorowi szkoły w terminie 3 dni od daty powiadomienia kandydata o wyniku kwalifikacji, a rozpatrzone
     w ciągu 3 dni.
  • Kontakty

   • Zespół Szkół Powiatowych w Przasnyszu im. mjra Henryka Sucharskiego w Przasnyszu
   • +48 29 752 23 00
   • Mazowiecka 25

    06-300 Przasnysz Przasnysz
    Poland
   • +48 29 752 20 18 budynek ul. Sadowa
    +48 29 333 03 83 HOTEL/INTERNAT SPORTOWY
    +48 29 333 03 78 LODOWISKO - KASA
    +48 459 582 402 KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO
    +48 29 752 23 02 WICEDYREKTORZY
    +48 29 333 03 82 INTENDENT - INTERNAT
 • Galeria zdjęć

   brak danych